I06-9 Lokale Prozedurentabelle der MDC 08


Code Begleittext
99.B7.13 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 185 bis 360 Aufwandspunkte
99.B7.14 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 361 bis 552 Aufwandspunkte
99.B7.21 Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur), 197 bis 392 Aufwandspunkte
99.B7.22 Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur), 393 bis 588 Aufwandspunkte